Εισαγωγή νέων επιτραπέζιων ποικιλών και υποκειμένων αμπέλου

Εισαγωγή νέων επιτραπέζιων ποικιλών και υποκειμένων αμπέλου

Στο φυτώριό μας πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελεγκτικούς φορείς όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, ώστε μια νέα ποικιλία ή υποκείμενο να μπορεί να εισαχθεί, να αξιολογηθεί και να εγγραφεί στον Εθνικό και Κοινοτικό κατάλογο καλλιεργούμενων ποικιλιών. Μετά από την δημιουργία είδικού δικτυοκηπίου διατήρησης φυτών σε συνθήκες καραντίνας, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης νέων επιτραπέζιων ποικιλιών που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο ARO- Volcani του Υπουργείου Γεωργίας του Ισραήλ. Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων φυτουγειονομικών ελέγχων και της αξιολόγησης τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας, οι ποικιλίες θα είναι διαθέσιμες στους παραγωγούς.

Σταθμός Καραντίνας ( Έλεγχος Φυτουγείας νέων ποικιλιών )